K─░┼×─░SEL B─░LG─░LER

 

KISA ├ľZGE├çM─░┼×

Arzu Yabac?, 1992 y?l?nda Selšuk ▄niversitesi, ?ngilizce Í?retmenli?i b÷lŘmŘnden mezun oldu. 1992-1994 y?llar? aras?nda Safranbolu K?z Meslek Lisesi ve Safranbolu Lisesinde stajyerlik d÷nemini tamamlad?ktan sonra, 1994 y?l?nda ?ngiltereĺye giderek Wimbledon School of Englishĺte Cambridge Řniversitesi-FCE sertifikas?n? ald?. 1995-1996 e?itim-÷?retim d÷neminde Ayd?n Ízel Ba?ak Lisesinde ?ngilizce B÷lŘm Ba?kan? ve ?ngilizce ÷?retmeni olarak šal??ma hayat?na devam etti. Daha sonra 1996-1999 y?llar? aras?nda ?zmir Ízel ăamlaralt? Koleji ve ?zmir Ízel Ege Lisesiĺnde ?ngilizce Í?retmeni olarak šal??t?. Bu esnada 9 EylŘl ▄niversitesinde Finans Y÷netimi b÷lŘmŘnde ak?am derslerinde ÷?retmenli?e devam etti. 1997 y?l?nda Hammersmith& West London College-Faculty of English Studies B÷lŘmŘĺ nde - A course for Overseas Teachers Of English kursuna devam etti. 1999-2002 y?llar? aras?nda Ege ▄niversitesi Haz?rl?k ve YŘksek Lisans Haz?rl?k ÷?rencilerine ders verdi. 2000 y?l?nda British Councilĺdan Í?retmen E?itmenli?i sertifikas? ald? ve ayn? y?lda yine British Council da ľDipELT program?n? tamamlad?. 2002 y?l?nda Kanada-Vancouverĺda Worlwide Language Institute de TOEFL-Academik Yaz?m kursuna devam etmi?tir. 2002 y?l?nda ?zmir Ekonomi ▄niversitesiĺnde šal??maya ba?layan Arzu Yabac? son be? senedir Lisans ?ngilizce program?nda ?ngilizceĺde Akademik Beceriler derslerini vermektedir.