CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • E.Arslan.
  (2022) Hukuki Realizmin Bir Versiyonu Olarak Rus Hukuki Realizmi.
  X. Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
  -, ISBN:
International
 • E.ARSLAN.
  (2018) Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Hukuki Çoğulluk Olgusunun Değerlendirilmesi.
  I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
  -, ISBN: