CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
 • S.A.Limoncuoğlu and Z.Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: The Case of Turkey.
  International Academy Of Business And Economics 2009 Las Vegas Annual Conference
  0-0, ISBN:

Published in other conference proceedings

National
 • Ö.Gökdemir and Z.Şişli.
  (2024) HSP 202(İnsan Toplum Gezegen IV) Eğitim Programı içinde Sağlık Hukuku Eğitimi.
  Aile Hekimliği Akademisi / 23.Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Kitabı
  47-47, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2016) İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Ekonomik ve Sosyal Boyutları".
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, 28.5.2016. / 1.İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • K.N.Turhan and Z.Şişli.
  (2015) Türkiye'de Gıda Güvenliği Mevzuatının Uygulanmasında Yetkili Otorite Konusu ve Öneriler.
  İnternational Association For Food Protection, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı / 5.Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Özeti Kitabı
  182-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2014) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 Nolu Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.
  Pamukkale Üniversitesi
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2013) İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / VII.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan 2013 Adana
  237-245, ISBN: 978-605-01-0469-1
 • Z.Şişli.
  (2012) İşe İade Davası Sonuçları ve Hükmün Uygulanması.
  İzmir Barosu İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu / İzmir Barosu Bülteni
  45-56, ISBN: 13057561
 • Z.Şişli and S.Limoncuoğlu.
  (2008) İş Hukuku Uygulamasında Geçerli Fesih - Haklı Fesih Ayrımı ve Sonuçları.
  1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi / 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 06-08.10.2008, Bildiriler Kitabı
  458-469, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2000) İş Hukukunda Bilirkişilik.
  Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
  222-234, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (1999) HIV-AIDS’de Hasta Hakları.
  4.Türkiye AIDS Kongresi / 4.Türkiye AIDS Kongresi-EÜTF-8-10 Nisan 1999 Kongre Kitabı
  129-133, ISBN:
International
 • E.Çırak , S.Kara and Z.Şişli.
  (2023) Enforcement of Criminal Sanctions in Case of Occupational Injuries: A Review of Turkish Court Decisions.
  International Society For Labour And Social Security Law(ISLSSL) / ISLSSL XIV European Regional Congress Ghent 6-8 September 2023
  -, ISBN:
 • S.Kara , A.Limoncuoğlu and Z.Şişli.
  (2022) Dijitalleşen Çalışma Hayatında İşçinin Ulaşılamama Hakkı.
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı 15-16 Aralık 2022
  269-269, ISBN: 978-605-72469-0-5
 • S.Kara , Z.Şişli.
  (2022) PROS AND CONS OF REMOTE (TELE) WORKING FROM THE PERSPECTIVE OF DECENT AND GREEN WORK.
  UAB Universitat Autonoma De Barcelona / ILERA 2022 EUROPEAN CONGRESS ABSTRACT BOOK
  106-106, ISBN: 978-84-124136-1-8
 • Ö.Gökdemir , Z.Şişli.
  (2021) Healthcare Law and Covid 19.
  WONCA Europe Https://woncaeurope2021.org/wonca-europe-2021-abstract-book/ / 26.Wonca Europe Conference Abstract Book
  598-598, ISBN:
 • Z.Şişli , S.Limoncelli.
  (2021) Protection of “Right to Life” at Work As a Human Right .
  IV ISA Forum Of Sociology / IV ISA Forum Of Sociology Porto Alegre Abstracts Book
  543-543, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2019) PROTECTION OF OLDER WORKERS’ HEALTH AT WORK.
  “Labour Is Not A Commodity’ Today: The Value Of Work And Its Rules Between Innovation And Tradition” Conference
  -, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2019) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Geliştirme Açısından Örnek Bir Uygulama: Mesleki Sağlık Staj Programı.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi
  -, ISBN:
 • Z.Şişli , A.Valenzuela.
  (2018) Day Labor, Domestic Work and Social Security Rights: U.S. and Turkey Comparisons.
  18. International Labour And Employment Relations Association World Congress 2018 / ILERA 2018 Proceedings
  0-0, ISBN:
 • A.Kayacan , Z.Şişli.
  (2018) Comparison of Precautionary Costs and Compensation Costs RegardingOccupational Accidents and Diseases.
  ICOPEC 2018, 9.International Conference On Political Economy 06-09/09/2018 / Proceedings Of ICOPEC 2018: 10 Years After The Great Recession: Orthodox Versus Heterodox Economics 9. International Conference On Political Economy
  7-14, ISBN: 978-1-912503-47-6
 • Z.Şişli , S.Limoncelli.
  (2018) Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  International Sociological Association / XIX ISA World Congress Of Sociology Book Of Abstracts
  895-0, ISBN: ISSN 2522-7025
 • Z.Şişli.
  (2017) Mobbingin Hukuksal Boyutu.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  200-208, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2017) Aydınlatılmış Onamda Yasal Sorumluluklar.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  79-85, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2016) Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety.
  8.International Conference On Safety&Health 8-11 May 2016 İstanbul / Fultext Book-Bildiri Tam Metinleri Kitabı
  499-502, ISBN:
 • M.Kızıl , Z.Şişli , N.Üstünkarlı and M.Şemin.
  (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların İhmal ve Suistimal Açısından Hukuksal Farkındalık Düzeyleri ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2014) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı ILO Sözleşmesi Bağlamında Çocuk Gelinler Gerçeği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  133-144, ISBN: 978-975-8789-53-5
 • Z.Şişli.
  (2014) 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”(“Coordination” Related with the Improvement of “Occupational Health and Safety Culture” within the Framework of Law No.6331).
  T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / VII.Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2014) Does new Labour Unions And Collective Agreement Act of Turkey Guarantee Unionization Rights of all Workers or not?.
  IREC 2014 - The Future Of The European Social Model – New Perspectives For Industrial Relations, Social And Employment Policy In Europe? / Industrial Relations In Europe Conference(IREC 2014) Proceedings
  1-13, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2013) A Case From Turkey; "Race to Bottom" Danger on Unionization Through Subcontracting With the Help Of New Regulation.
  National School Of Political Science SNSPA, Department Of Political Science,Median Research Centre, Bucharest / Industrial Relations In Europe Conference(IREC) 2013 12-14 September 2013 Bucharest Papers(USB)
  0-10, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2012) Trade Union Democracy for Revitalization.
  CIES-ISCTE/IUL / Challenges For Public And Private Sector Industrial Relations And Unions In Times Of Crisis And Aust
  1-7, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2012) Working Hours And “Decent Work”.
  Uludağ Üniversitesi&James Cook University&RMIT University / 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference
  1385-1395, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2012) Violence Against Women in the Work Environment.
  Izmir University Of Economics / 3rd Bienial International Gender/Violence Conference 4-6 April 2012(CD)
  1-12, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2011) Trying to find out control mechanisms for enforcing decent work.
  2nd RDW Conference: Regulating For A Fair Recovery. 6-8 July 2011. ILO Geneva, Switzerland
  0-15, ISBN:
 • Z.Şişli , S.Limoncuoğlu.
  (2011) New Labour Regulations In The View Of The Principle Of Protection Of Labour -A Comparative Analysis.
  6th ILERA(IIRA ) African Regional Congress, 24-28 January 2011, Lagos Nigeria
  0-9, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2011) Worker Participation and Organization for Occupational Health and Safety.
  XIX World Congress On Safety And Health At Work(19.Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi). ÇSGB&ILO&ISSA(Konuşmacı Köşesi 8)
  198-198, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2011) Shorter Working Time and Job Security; A case from Izmir.
  IREC 2011(Industrial Relations In Europe Conference) Barcelona, Spain
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2010) What If Trade Unions Revive for Social Justice?.
  IREC 2010(Industrial Relations In Europe Conference) Oslo, Norway
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  (2010) The Effects of the Diversification of Labour Force on Trade Union Activities.
  IIRA European Congress 2010
  0-0, ISBN:
 • Z.Şişli.
  () Protection of Older Workers’ Health at Work .
  ADAPT-ILO / ADAPT INTERNATIONAL CONFERENCE 2019 MATERIALS
  -, ISBN: