TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Buket Akyol Çelik , “ Ameliyata bağlı basınç yarası insidansı ve seçilmiş risk faktörlerinin basınç yarası gelişimine etki ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Nurşah Şahin , “ Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Sonrası İmmünosüpresif Tedaviye Uyum ve Etkileyen Faktörler ”
Dokuz Eylül Üniversitesi