BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2022) Kamu Düzeninin Sağlanmasında Genel Sağlık Unsuru ile İdarenin Görev ve Yetkileri.
  İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19'a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı-27 Eylül 2021
  32-42, ISBN: 978-605-06759-1-7
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Covid-19 Pandemisinde Uygulanan İdari Kolluk Tedbirleri.
  Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu (10-11 Aralık 2020) / Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  393-427, ISBN: 9786257334549
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Biyometrik Yöntemlerin Kullanılması Suretiyle Yapılan Mesai Takibinin İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı
  6-6, ISBN:
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2016) Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurulların Rolü.
  I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi / I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi
  253-264, ISBN: 9786053151005
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2015) Mobbing Sürecinde İdarenin Sorumluluğu.
  Sağlık Alanında Mobbing Sempozyumu, İzmir Tabip Odası, 7 Mart 2015
  0-0, ISBN:
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2011) Çeşitli Ülkerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi.
  Türkiye Tabipler Birliği, Bursa Tabip Odası Ve Uludağ Üniversitesi Tarafından Bursada 6-7 Mayıs 2011 Tarihlerinde Düzenlenen Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu / Toplum Ve Hekim Dergisi Temmuz Ağustos 2011 Cilt 26 Sayı 4
  274-288, ISBN: ISSN 1300-4387
Uluslararası
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2022) İklim Değişikliği, İklim Adaleti ve İdare Hukuku İlişkisi.
  İdare Hukuku Ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu İSALAJ 2022: ‘İdare Hukuku Ve İdari Yargılama Hukuku Ekseninde ‘Çevre, İklim Değişiklikleri Ve Ekoloji’ “Prof Dr. İl Han Özay’ın Hatırasına”, 16-18 Mayıs 2022 ISALAJ-2022 Bildiriler Kitabı
  433-452, ISBN: 978-605-68171-6-8
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Paris Anlaşması Kapsamında İklim Değişikliği ile Mücadelede İdarenin Görev ve Yetkileri.
  IV.Uluslararası Soysal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (22-24 Ekim 2021) / IV.Uluslararası Soysal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  39-39, ISBN: 978-605-73858-0-2
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Niteliği.
  II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (3-5 Ekim 2019) / II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  137-137, ISBN:
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2018) Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü.
  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Adli Bilimciler Derneği (3-4 Mayıs 2018) / IV.Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi
  117-161, ISBN: 9789750250569
 • M.Turhan.
  (2014) Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey .
  V. European Conference On Social And Behavioral Sciences St Petersburg, Russia, September 11-14, 2014 / Abstract Book Of V. European Conference On Social And Behavioral Sciences
  0-0, ISBN:
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2012) Erken Yaştaki Evliliklerin Önlenmesinde İdarenin Rolü.
  Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  119-132, ISBN: 9789758789535