KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı: ÖZLEM UĞUR
2. Doğum Tarihi: 25 Eylül 1969
3. Unvanı: Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik Bölümü Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1990
Y. Lisans Hemşirelik Bölümü/ İç Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu 1994
Doktora Hemşirelik Bölümü / İç
Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu 2006
5. Akademik Unvanlar:
Öğretim Görevlisi: 1996 - 2010
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2010 – 2015
Doçent: 2015
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
-Ülgen T. 2019. Kanser Hastasına Bakım Verenlerin Evdeki Bakım uygulamaları ve Algılanan Sosyal desteğin Bakım Yüküne Etkisi. Onkoloji Hemşireliği ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

-Çelik M. 2018. Kanser hastalarında Umut ve Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkini İncelenmesi. Onkoloji Hemşireliği ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Aslan Z. 2018. Kanser Tanısı Olan Hastaların Spritüel İyilik Durumları ve Spritüel Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Onkoloji Hemşireliği ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

- Bozkurt F. 2016. Hemşirelerin Kanserli Hastaların Yorgunluk Durumuna Farkındalığı. Onkoloji Hemşireliği ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Durmuş E. 2014. Kanser Ağrısının Yönetiminde Bakımverenlerin Ağrı Kesicileri Kullanım Engelleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Onkoloji Hemşireliği ABD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Çavuş D. Kanser Hastalarının Hemşireler Tarafından Verilen Taburculuk Eğitimine İlişkin Değerlendirmelerinin Belirlenmesi. İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2008.
6.2. Doktora Tezleri
……………………….
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
- Karadag E., Uğur Ö, Çetinayak O. The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfort level in women with early-stage breast cancer: A randomized controlled trial. European Journal of Integrative MedicineVolume 27, April 2019, Pages 39-44

- Karadag E, Parlar Kilic S, Ugur O, Akyol MA. Attitudes of Nurses in Turkey Toward Care of Dying Individual and the Associated Religious and Cultural Factors. J Relig Health. 2018 Jun 20. doi: 10.1007/s10943-018-0657-4.
- A.A.Kudubeş, M.Bektaş, Ö.Uğur. “ Developing a Scale fort he Assesment of Fatique in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Children and Parents. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,2014,15(23): 10199- 10206.
- Ö.Uğur, A.Elçigil, D. Arslan, A.Sönmez. "Responsibilities and Difficulties of
Caregivers of Cancer",Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Asian Pacific Journal
of Cancer Prevention, 2014, "15(2)", 725-729 pp.,DOI:
- R.G.Akyüz, Ö.Uğur, A.Elçigil. "Sleep Quality in Lung Cancer Patients", Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention "14(5)", 2909-2913 pp., 2013,
DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.5.2909.
- Ö.Küçükgüçlü, S.Kizilci, H.Mert, Ö.Uğur, D.B.Besen, E.Ünsal. "Complementary and
Alternative Medicine Use Among People With Diabetes in Turkey",Western Journal of
Nursing Research, online 22 November 2010,1-15, DOI: 10.1177/0193945910387165.
- A.A.Kudubeş, M.Bektaş, Ö.Uğur. “Symptom Frequency of Children with Cancer and Parent Quality of Life in Turkey”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, “15(8)”, pp: 3487-3493, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.8.3487.
- H.Mert, S.Kızılcı, Ö.Uğur, Ö.Küçükgüçlü, D.Sezgin. "Locus of Control in Nursing Students on a Problem - Based Learning Program: A Longutudinal Examination ", Social Behavior and Personality an international journal, 2012, 40(3): 517-526.
- Z.Bahar, A.Beser, A.Elçigil, Ö.Karayurt, F.Vural, Ö.Uğur, Ö.Küçükgüçlü. " Accuracy of Referances in Eight Nursing Journal", HealthMED, 2012,"6(6)", pp: 2066-2073,
ISSN: 1840-2291.
- Ö.Uğur, Ç.Fadıloğlu . "Assesment of the reactions of caregivers of a cancer patients:
Valıdıty and reliability of the scale of “Your reactions helping your family member” in
Turkısh society", Indian Journal of Cancer, 2013, 50(3): 219-226.
- Ö.Uğur, Ç.Fadıloğlu. "“Caregiver Strain Index” Validity and Reliability In Turkish
Society", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 2010, "11(6)", pp:1669-1675.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- Alan N., Uğur Ö. Hasta ve Yakınlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Medical Sciences, Volume 13 , Issue 1 , Jan 2018 , Pages 1 – 9, ISSN: 1308 7312 (NWSAMS)

- Bahar Z., Elçigil A., Beşer A., Küçükgüçlü Ö., Uğur Ö, Söylemez BA. Reliability and Validity of the Turkısh Version of the Caregiver Reaction Assesment Scale. Studies On Ethno- Medicine, 2017, 11(4): 341- 349.
- H.A.Sürücü, S.Kızılcı, Ö.Uğur. "Use Of Complementary And Alternative Medicine Among
Patients With Diabetes In Turkey: Systematic Review", International Journal of Basic and
Clinical Studies, 2013,2(2):16-30.
- Uğur Ö., Kizilci S., Arda H., Duran G. Self Efficacy Levels of Indıvıduals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Investigation of Caregiver Burden. International Journal of Caring Sciences, 2017, 10(2): 921-928
- Uğur Ö., Elçigil A., Aslan D., Paçal S. The Psychometric Properties of the Preparedness Scale of the Family Care Inventory: The Turkısh Version. International Journal of Caring Sciences, 2017, 10(2):657- 668
- Ozlem Ugur, Hatice Mert, Murat Bektas, Asli Akdeniz Kudubes, Tugba Yavuzsen and Kamer Mutafoglu. Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Care and the Obstacles in Practices. International Journal of Caring Sciences, 2017, 10(3):1448-1455
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Uğur Ö., Karadağ E., Mert H., Yardımcı T., Koşar C., Yavuzşen T., Karakuş Soydaner H. Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Palyatif Bakım Sempozyumu, 28- 29 Eylül 2018.
- Alan N., Uğur Ö. Hasta ve Yakınlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. National Women’s Studies Association (NWSA) Conference, 2017

- Uğur Ö. Kanserli Hastanın Bakımında Mizah Kullanımı. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017 ( Sözel Bildiri)
- Ö.Uğur, A.Kudubeş,D.Arslan, H.Küçükkurt, G. Öztürk. “Examination of Everday Port Use Behaviors of Cancer Patients with İmplantable Port Catheter System”, 9. Avrupa Onkoloji Hemşireliği (EONS9) Kongresi, 18-19 Semptenber 2014, (Sözel Bildiri)
- S.Kızılcı, B.Akpınar, Ö.Uğur, D.Sezgin, Ö.Küçükgüçlü. “ The Perceptions of Nurses About İnformal Caregivers in İnternal Medicine Clinics in Turkey”, The 1st İnternational Clinical Nursing Research Congress konferansı dahilinde , 29 May- 1 June 2012, (Sözel Bildiri).
- Ö.Karayurt, Ö.Uğur, A.T.Malak, N.Günüşen, E.Akgun. “ Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi”. 2. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Meme Kongresi konferansı dahilinde , "30 Mart- 3 Nisan 2011, (Sözel Bildiri).
- Z.Bahar, A.Beşer, Ö.Karayurt, F.Vural, A.Elçigil, Ö.Uğur, Ö.Küçükgüçlü.” Accuracy of Referances ın Eıght Nursing Journal”, 1.st İnternational Congress on Nursing Education, Research & Practice konferansı dahilinde, Thessaloniki, Greece,October 15-17 2009, (Poster Bildiri).
- Ö.Küçükgüçlü, S.Kızılcı, H.Mert, Ö.Uğur, D.B.Besen, E.Ünsal. “Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living in western Turkey”, 1st European Transcultural Nurses’Association (ETNA) International Conference konferansı dahilinde , June 4-6 2008, (Sözel Bildiri).
- Ç. Fadıloğlu, Ö.Uğur. ” Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Stres İndex’inin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 3.Uluslarararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı", 7- 10 Eylül 2005, (Poster bildiri).
- E.Erdem, Ö.Uğur, S.Kula, B.Özkan. “ Yoğun Bakım ve Genel Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri”, 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi 2003, Bildiri Özet Kitabı", (Poster Bildiri).
- S.Kula, B.Özkan, E.Erdem, Ö.Uğur.“ Kayseri SSK Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarının İncelenmesi”, 2. Uluslararası- 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi konferansı dahilinde", Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi 2003, Bildiri Özet Kitabı", (Poster Bildiri).
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
- Ed: Kapucu, S., Kutlutürkan S. Onkoloji Hemşireliği. ( Doç. Dr. Özlem Uğur. Alopesi.pp:325-333, Hipokrat Yayıncılık, 2020)
- Ed: Kapucu, S., Kutlutürkan S. Onkoloji Hemşireliği. ( Doç. Dr. Özlem Uğur. El Ayak Sendromu .pp:337-350, Hipokrat Yayıncılık, 2020)
-Ed: Mert H., Bilik Ö.Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ( Doç. Dr. Özlem Uğur, pp:378-397, 402-431-451-459, Palme Yayınevi, 2020)
- Ed: Akçakaya A. Palyatif Bakım ve Tıp ( Doç. Dr. Özlem Uğur. Diyare ve Hemşirelik Bakımı), pp: 124- 1219, İstanbul Medikal Sağlık ve yayuncılık Hiz. Tic. Ltd.Ştı., 2019
- Ed: Özer S. Olgu senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği. ( Doç. Dr. Özlem Uğur. Multipl Myelom ve Bakım Yönetimi / Kanser ve Bakım Yönetimi). pp: 543- 552, pp: 57- 80)
- Ed: Bahar Z., Beşer A. Evde Bakım . ( Doç. Dr. Özlem Uğur. Kanser Hastasının Semptom Yönetimi.) pp: 365-394, Akademi Basım ve Yayıncılık, 2017.
- Temel Hemşirelik Becerileri ( Doç. Dr. Özlem Uğur), 3. Baskı, Akademisyen Kitabevi, 2017.
- Ed: Akyol AD. Yoğun Bakım Hemşireliği. ( Doç. Dr. Özlem Uğur. Yoğun Bakımda Hematolojik Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi. 851- 867., İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti.,2017.
- Ed: Çelik S., Yeşilbalkan UÖ:. Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. ( Yard. Doç. Dr. Özlem Uğur. Solunum Sistemi Hastalıkları. Pp:40- 82), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd., Şti., Nisan 2015
- Ed: Bektaş H. Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri.( Yrd. Doç. Dr. Özlem Uğur. Temel Vaka
Çalışmaları. Pp:953-967), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd., Şti., Mart
2015 Ed: T.Göksel, T.Özlü. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavisi Türk Toraks Derneği
Okulu Kitabı (Öğr.Gör.Dr. Ö.Uğur. Kemoterapi Uygulamasında Güvenlik Önlemleri), 273-
283, Türk Toraks Derneği Okulu Kitabı, 2008.
- Ed: Ö. Harmancıoğlu, Ö.Karayurt. Meme Kanserli Hasta ve Yakınları İçin Bir Rehber (Öğr.Gör.Dr. Ö.Uğur. Meme Kanserinde Kemoterapi, Yan Etkileri ve Kontrolü), pp:25-37,İzmir, Egetan Basım, 2007.
- Teknik Uygulama Becerileri Öğrenim Rehberi (Hemşirelik, Ebelik, Tıp ve Öğrenciler ile Klinisyenler için). Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yayınları No:1, Geçit Ofset Matbaa, Kayseri, 2003.
- A.H.Köker. Doğum ve Ebelik Tarihi.( Öğr.Gör.Ö.Uğur. Halk Ebeliği), pp:35-43,Kayseri,
Erciyes Üniversitesi Matbaası, 1997

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- Durmuş E., Uğur Ö. Kanser Ağrısının Yönetiminde Bakım Verenlerin Ağrı Kesicileri Kullanım Engelleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2018; 20 (2-3): 22-33, ISSN: 1307- 9549 (Online)

- Kozan, F., Uğur Ö. Hemşirelerin Kanserli Hastaların Yorgunluk Durumuna Farkındalığı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;21(4):231-238

- Yavuzsen T., aGucb ZS, Ö., Bektasd M., İ. Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organization’s quality of life questionnaire palliative care 15 Turkish version (EQRTC QLQ C15-PAL) and evaluating the influencing factors. Journal of Oncological Sciences. Volume 4, Issue 1, April 2018, Pages 35-39.
- Ulgen T, Zeybekçi S, Uğur Ö. Bir Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2018; 10(1): 18-27.
- Arslan D, Aysever U, Deniz S, Ğüllü S, Uğur Ö. Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç Tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Nedenleri. DEU Hem. Fak. E Dergisi 2018; 11(2): 113-119.
- Ö.Uğur, Kudubeş AA., Arslan D., Küçükkurt H., Öztürk G. “İmplante Port Kateter Sistemi Bulunan Kanserli Hastaların Portu Günlük Yaşamda Kullanım Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Türkiye Klinikleri Dergisi 2015, doi: 10.5336/nurses.2015-44797
- Karadağ E., Uğur Ö. Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik dergisi, 2015, 8(2),142-144
- Ö.Karayurt, Ö.Uğur, A.Tuna, N.Günüşen, E.A.Çıtak. " Meme Kanseri Hastalarına Verilen
Bireysel Danışmanlığın Depresyon, Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Üzerine
Etkisi”, Meme Sağlığı Dergisi 2013, 9,135-143, DOI: 10.5152/tjbh.2013.20 .
- S.Kızılcı, B.A.Söylemez, Ö.Uğur, D.Sezgin, Ö.Küçükgüçlü. " İç Hastalıkları Kliniklerinde
Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri”,
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16:4, 241-249.
- Ö.Uğur, Z.Ç.Fadıloğlu. " Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Planlı Eğitimin Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi”, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012,1(2),53-58.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
- Uğur Ö. Palyatif Bakım. II. Uygulamalı Geriatri Hemşireliği Kursu, 25- 26 Nisan 2019 ( Sözel Sunu)
- Çelik M., Uğur Ö., Karadağ E. Kanser Hastalarında Umut ve Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 21- 25 Mart 2018 - 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi ( Sözel Sunu)
- Ulgen T, Zeybekçi S, Uğur Ö. Bir Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. 22. Ulusal Kanser Kongresi 19- 23 Nisan 2017


- Uğur Ö. İyi ölüme Yönelik Geliştirici uygulamalar. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 11- 15 Ekim 2017(Sözel Sunu )
- Uğur Ö. Kemoterapi uygulaması ve Komplikasyonları. IV. Nadir Tümörler Sempozyumu, 24-26 Şubat 2017 ( Sözel Sunu)
- Karadağ E., Kılış PS., Uğur Ö., Akyol MA. Türkiye’de Hemşirelerin Ölmekte Olan Bireye Bakim Vermeye Ilişkin Tutumlari ve Etkileyen Dini ve Kültürel Faktörleri. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 11- 15 Ekim 2017(Poster Bildiri )
-Karadağ E., Uğur Ö., Erünal M. Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık İle Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki, 11- 15 Ekim 2017, Poster Bildiri- Bir Üniversite Hastanesi Hematoloji- Onkoloji Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti ve Etkileyen Değişenlerin İncelenmesi / Sözel Bildiri

- Ulgen T., Zeybekçi S., Uğur Ö. Bir Üniversite Hastanesi Hematoloji- Onkoloji Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşire Memnuniyeti ve Etkileyen Değişenlerin İncelenmesi. . 22. Ulusal Kanser Kongresi, , 19- 23 Nisanİzmir Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Haftası Etkinliği 2017(Sözel Sözel Bildiri)
-Uğur Ö., Mert H., Bektaş M., Kudubeş AA., Arslan D., Ulgen T., Yavuzşen T., Mutafoğlu K. Bir
Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yönelik
Algıları. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015,296-297 ( sözel Bildiri)
- A.A.Kudubeş, Ö.Uğur .”Türkiye’de Hemşirelik Mesleğinde Erkeğin Yeri” . 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 2014 , ( Sözel Bildiri)
- Ö.Uğur, A.Elçigil, D.Arslan, A. Sönmez. ”Kanser Hastasına Bakım Verenlerin
Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerini Yerine Getirirken Yaşadıkları Zorluklar ve
Nedenlerinin İncelenmesi”,20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı , 19-23 Nisan 2013, (Sözel bildiri üçüncülük ödülü).
- Ö.Uğur, S.Kızılci, D.B.Besen, H.A.Sürücü, G.Duran. “ Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Öz- Yeterlilik Düzeyi ve Bakım Veren Yükünün İncelenmesi”, 15.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı,2-6 Ekim 2013, ( Poster bildiri).
- Ö.Karayurt, B.Ustun, Ö.Uğur, A.T.Malak, N.Günüşen, E.Akgun. “ Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007 Bildiri Özetleri, (Poster bildiri).
- Ö.Uğur, Ç.Fadıloğlu. “Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler” Ölçeğinin Onkoloji Hastalarına Bakım Verenlerde Güvenirlik Geçerliğinin İncelenmesi. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı ", 5-9 Eylül 2007, (Poster bildiri).
- Ç. Fadıloğlu, Ö.Uğur.” Kanser Hastasına Bakım Verenlere Uygulanan Stres İndex’inin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 3.Uluslarararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı", 7- 10 Eylül 2005, (Poster bildiri).
- E.Erdem, Ö.Uğur, S.Kula, B.Özkan. “ Yoğun Bakım ve Genel Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri”, 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2003, Bildiri Özet Kitabı", (Poster bildiri).
- S.Kula, B.Özkan, E.Erdem, Ö.Uğur.“ Kayseri SSK Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin
İş Doyumlarının İncelenmesi”, 2. Uluslararası- 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi 2003,
Bildiri Özet Kitabı", (Poster bildiri).
-Ö.Uğur, V.Şenol, M.Naçar, F.Çetinkaya. “Kayseri İli’nde Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin
Sigara İçme Davranışı ve Risk Faktörleri”. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, İstanbul, 29-31
Mayıs 1999, ( Sözel Bildiri).
7.7. Diğer yayınlar
- V.Şenol, F.Çetinkaya, Ö.Uğur, A.Özdemir.“ Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tesbiti ve Etkileyen Faktörler”, Sendrom Dergisi 1999, 11,34-39.

8. Projeler
- Karayurt Ö., Uğur Ö., Malak TA., Günüşen N., Çıtak AE. 2008. Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi.
- Uğur Öö., Karadağ E, Aydın B., Umay C., Çetinayak HO., Akman F. 2018. Kemoradyoterapi Alan Baş- Boyun Kanserli Hastalarda Oral Mukozit Yönetiminde Bal Tedavisinin Etkinliğinin İncelenmesi. ( Devam Ediyor…)
- İZKA PROJESİ
9. Oturum Başkanlıkları
- - Uğur Ö., Ataç A., Esen R. Geriatrik hematoloji hastalarında enfeksiyonun önlenmesinin önemi ve profilaktik yaklaşımlar . Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 27- 29 Eylül 2019
- Uğur Ö., Alakuş C. Geriatrik hematolojide sık karşılaşılan semptomların yönetimi. 7. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 28- 30 Eylül 2018
- . Palyatif Bakım Sempozyumu, 28- 29 Eylül 2018.
- 22. Ulusal kanser kongresi. ???? Oturum Başkanı
10. 9. İdari Görevler
- 2009- 2010 Eğitim Öğretim Yılı 3. sınıf Uygulama Koordinatörlüğü
- 2010- 2012 Eğitim Öğretim Yılı 3. sınıf Koordinatörlüğü
-2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı 3. sınıf Uygulama Koordinatörlüğü
-2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 4. Sınıf İntörn Koordinatör
- 2014 -…… Onkoloji Hemşireliği ABD Başkanlığı10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
- Hemşirelik Araştırma Geliştirme Derneği, 2003.
- Türk Hemşireler Derneği, 2003
- Onkoloji Hemşireleri Derneği, 2006.
- Hemşirelik Eğitimi Derneği, 2012

11. Ödüller
-Yavuzsen T., aGucb ZS, Ö., Bektasd M., İ. Retesting the psychometric characteristics of the European cancer research and treatment organization’s quality of life questionnaire palliative care 15 Turkish version (EQRTC QLQ C15-PAL) and evaluating the influencing factors. ( Onkolojide En iyi yazılmış Makale Ödülü- 2018)
- Ö.Uğur, A.Elçigil, D.Arslan, A. Sönmez. ”Kanser Hastasına Bakım Verenlerin
Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerini Yerine Getirirken Yaşadıkları Zorluklar ve
Nedenlerinin İncelenmesi”,20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı , 19-23 Nisan 2013, (Sözel bildiri üçüncülük ödülü).
-1994- 1995 Eğitim Öğretim Yılı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dönem Birincisi