BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • İ.AVAN , Y.KILIÇ and İ.KANİ.
  (2017) Mn(II) complexes, Mn2(-R1C6H3COO)2(R2)42(ClO4 ), (R 1 Cl, NH2 , CH3 ); R 2 1,10&39;- phenanthroline or 2,2-bipyridine); Synthesis, Oxidation of alcohols/alkenes and Catalase Activity*.
  254th ACS National Meeting & Exposition, Washington, USA
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • İ.KANİ , Y.KILIÇ and S.BOLAT.
  (2017) Mn2(-6-CH3-2-NH2C6H4COO)2(bipy)42(ClO4) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Burdur, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , S.Bolat and İ.Kani.
  (2016) [MN(C6H5COO)(H2O)(PHEN)2](CLO4)(CH3OH) VE [MN2(μC6H5COO)2(2,2’-BİPY)4]•2(CLO4) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BENZİL ALKOL OKSİDASYONU.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , S.Bolat and İ.Kani.
  (2016) [MN2(μ-3,5-(CH3)2-2-NH2C6H2COO)2(BİPY)4]·2(CLO4) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI.
  12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , İ.Kani.
  (2015) Mangan(II) – Benzoik asit/ 1,10-Fenantrolin / 2,2'-Bipiridin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Stiren Epoksidasyonu.
  5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • E.Su , Y.Kılıç , S.Bolat , A.Panduru and İ.Kani.
  (2014) Co2(µ-O)(OOC(CF2)2(CF3))4(phen)2 Kompleksinin Stiren Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , İ.Kani.
  (2014) [Mn(OOC(CF2)2(CF3)(H2O)(2,2'-bpy)2](OOC(CF2)2(CF3) ve [Cd2(OOC(CF2)2(CF3)4(2,2'-bpy)2] Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Alkollerin Oksidasyonu Üzerine Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması.
  5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , A.Panduru , E.Su , S.Bolat and İ.Kani.
  (2014) [Zn(hfba)2(H2O)(2,2'-bipy)] Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri ve Alkol Oksidasyonu.
  11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , O.Z.Yeşilel , O.Büyükgüngör , O.Şahin.
  (2012) Bir Boyutlu (1D) Co(II)-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , O.Z.Yeşilel , O.Büyükgüngör , O.Şahin.
  (2012) Copper (II), Zinc(II) - Glutarate Complexes with N-Methylimidazole.
  3.Ulusal Kristalografi Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , O.Z.Yeşilel , F.Semerci , F.Yüksel.
  (2011) {[Cu(bimb)2(H2O)2](format)2}n Kompleksinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , O.Z.Yeşilel , H.Dal.
  (2011) Ag(I)-Siklohekzilamin Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, [Ag(sha)3]NO3.
  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / Poster
  0-0, ISBN:
 • M.Taş , S.Çamur , Y.Kılıç.
  (2010) 2-Hidroksi-4-amino benzoik asitin Karışık Ligantlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
  0-0, ISBN:
 • M.Taş , Y.Kılıç , S.Çamur , H.Dal.
  (2010) 4-Amino Salisilik asidin Karışık Ligantlı Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması.
  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak / Sözlü Bildiri
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • Y.Kılıç , İ.Kani.
  (2018) Synthesis And Characterizatıon Of Cobalt (II) Complex And Its Catalytic Activity On Alcohols/Alkenes Oxidation.
  4th International Conference On New Trends In Chemistry
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , S.Bolat , İ.Kani.
  (2016) Benzoik Asit - 1,10-Fenantrolin Komplekslerinin Sentezi ve Katalaz Aktivitelerinin Araştırılması.
  4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası/AYDIN / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , İ.Kani.
  (2015) Manganese(II) – carboxylate / nitrogenous base complexes: structure and catalase-like activities.
  3rd International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Poster
  0-0, ISBN:
 • Y.Kılıç , İ.Kani.
  (2015) Temperature-Dependent photouminescence of Cu, Mn, Co, Zn and Cd Complexes with heptafluorobutanoic acid and Bipy/Phen.
  International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy, Antalya / Poster
  0-0, ISBN: