MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • B.Bahçeci.
  (2018) İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA NE BİS IN IDEM.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 67, No. 2, 253-278,
 • B.Bahçeci.
  (2018) İHAMın Vergi Cezalarında Ne Bis in İdem İçtihadı ile Türk Hukukunun Uyum Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 136, 141-166,
 • B.Bahçeci.
  (2017) Ticari Kredilerde Temerrüt Faizinin Sözleşme Eliyle Bankaların İnisiyatifine Bırakılması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 128, 307-348, ISBN: 1304-2408
 • B.Bahçeci.
  (2016) Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 124, 407-432, ISBN: 1304-2408
 • B.Bahçeci.
  (2015) İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis , Vol. 64, No. 4, 975-1015,
 • B.Bahçeci.
  (2013) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Lafzı ve Terim Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Eleştiri.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 2,
 • B.Bahçeci.
  (2012) TMSFnin Özel Hukuk Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini Aşması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 101, 223-246,
Uluslararası
 • B.Bahçeci.
  (2023) Building Sovereignty by Financial Legislation Rather Than a Constitution: The Case of Turkey (1920-1924).
  CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD , Vol. 38, No. 2, 691-712, ISBN: 1305-1458
 • B.Bahçeci.
  (2023) Shifting Financial Privileges from Dynasty to Parliament In the Emergence of Modern Turkiye.
  Annales De La Faculté De Droit D’Istanbul , Vol. 73, No. 2, 157-182,
 • B.Bahçeci.
  (2022) Transforming the Judiciary into the Proxies of The Rulers: The Hagia Sophia Case.
  Annales De La Faculté De Droit D’Istanbul , Vol. 71, 51-62,
 • B.Bahçeci.
  (2022) 1921 Anayasasının Türkiye’nin Mali Hukuk Düzenine Yansımaları.
  İstanbul Hukuk Mecmuası , Vol. 80, No. 2, 583-614,
 • B.Bahçeci.
  (2022) İHAM İçtihadı Açısından Türkiye’de Vergi ve Ceza Yargılamalarının Etkileşimi Sorunu.
  Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Dergisi , Vol. 10, No. 2, ISBN: 2148-6646
 • B.Bahçeci and S.Yolcu.
  (2022) From an Illiberal Posture to an Anti-Liberal Other: The Changing Composition and Jurisprudence of the Turkish Constitutional Court.
  European Public Law , Vol. 28, No. 2,
 • B.Bahçeci.
  (2022) The Question of Interaction Between the Tax and Criminal Proceedings in the ECtHR Case-Law.
  Intertax , Vol. 50, No. 8,
 • B.Bahçeci.
  (2021) Is There a Special Enforced Tax Collection Regime Under the ECtHR Case Law?.
  EC Tax Review , Vol. 30, No. 1, 39-48,
 • B.Bahçeci.
  (2020) Redefining the Concept of Penalty in the Case-law of the European Court of Human Rights.
  European Public Law , Vol. 26, No. 4, 867-888,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • B.Bahçeci.
  (2007) Özel Hayata Saygı Alanında Devletin Pozitif Edim Yükümlülüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları.
  Prof. Dr. Erdoğan Teziçe Armağan , 515-537,
 • B.Bahçeci.
  (2005) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Özel İdaresinin Organları, Görev ve Yetkileri Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi , No. 5, 155-171,
 • B.Bahçeci.
  (2005) 1982 Anayasası Döneminde Milletvekili Seçim Hukukunda Çoğulcu Demokrasi Açısından Karşılaşılan Sorunlar.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 54, No. 3, 365-397,
 • B.Bahçeci.
  (2004) 2001 Anayasa Değişikliklerinin Sosyal Hakların Sınırlandırma Rejimine Etkisi.
  Prof. Dr. Bülent Tanöre Armağan , 175-205,
 • B.Bahçeci.
  (2004) 1982 Anayasasının Yapılış Sürecinde İşçi İşveren Sendikaları ve Valiliklerin Yaklaşımları.
  Prof. Dr. Aydın Aybaya Armağan , ISBN: 9758875086
 • B.Bahçeci.
  (2004) 1990-2000 Yılları Arasında Hükümet Programlarında İnsan Haklarına Bakış.
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 5, 135-156,
Uluslararası
 • B.Bahçeci.
  (2018) The Controversial Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights in Respect of Tax Penalties.
  European Taxation , Vol. 58, No. 9,