ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Derya YILDIZ (2017-2018)
  POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, SEFAD, 2016 (36): 435-466
  Atıf Yapılan :
  YETKİNER, Neslihan Kansu (2010). “Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçeye Çevirileri”. - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (2): 55-77.
 • Atıf Yapan :
  Erkan Çer , Ertuğrul Şahin , (2017-2018)
  The Effects of Quality Books for Children and the Metacognitive Strategy on Students’ Self-Esteem Levels - Journal of Education and Learning; Vol. 6, No. 1; 2017
  Atıf Yapılan :
  Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children's Literature - Children's Literature in Education 45(4), 340-353
 • Atıf Yapan :
  Gülsüm Killi Yılmaz (2017-2018)
  Saha Türkçesinde Ayı ile İlgili Örmece Söz Varlığı - BiligTürk
  Atıf Yapılan :
  Blood, Shame and Fear: Self-P resentation Strategies in Turkish Womens Talk about their Health and Sexuality - pronto Press
 • Atıf Yapan :
  Muhammed Mehmet MAZLUM (2017-2018)
  Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması - YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty),2017; 14(1): 1141 - 1 177
  Atıf Yapılan :
  Bologna süreci deneyimi ve çeviri eğitimi: Fırsatlar, sorunlar. - T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Platformu .
 • Atıf Yapan :
  Hülya Aşkın Balcı (2017-2018)
  Karşilaştırmalı ve Kültürlerarası Edimbilim - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Erkan Çer , Ertuğrul Şahin , (2016-2017)
  Improving Reading Comprehansion Skills with Children's books through Metacognitive Strategy: The Turkish Context - Journal of Education and Training Studies, Vol. 6 (1)
  Atıf Yapılan :
  Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children's Literature - Children's Literature in Education 45(4), 340-353
 • Atıf Yapan :
  Yavuz Kızılçim (2016-2017)
  BAUDELAIRE'İN HÜKÜM GİYMİŞ BİR KİTAP İÇİN YAZIT ŞİİRİNDE OKUR PROFİLİ - Sosyal Bilimler Dergisi Vol. 6, 97-109
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Gülfidan AYTAŞ , Şaban KÖKTÜRK, Mehmet Cem ODACIOĞLU , (2016-2017)
  “COMMON GROUND” TERİMİNE “ORTAK ZEMİN BİLGİSİ” ÖNERİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİ - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Volume: 8 Issue: 36, 257-266
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9789758789
 • Atıf Yapan :
  Yusuf Polat (2015-2016)
  Doğrudan Çeviri Yöntemleri ve Reddetme Söz Edimi Uygunlaştırıcıları - Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi: Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Yusuf Polat (2015-2016)
  "Doğrudan Çeviri Yöntemleri ve Reddetme Söz Edimi Uygunlaştırıcıları" - Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi: Çeviribilim ve Uygulamaları
  Atıf Yapılan :
  İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması - Boğaziçi Üniversitesi Yayınları: Dilbilim Araştırmaları
 • Atıf Yapan :
  Gülfidan AYVAZ (2014-2015)
  SÖZCÜKLER, SÖZ ÖBEKLERİ, DEYİMLER VE ATASÖZLERİ’NİN ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİNE ETKİSİ - Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)
  Atıf Yapılan :
  N.K.Yetkiner (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2009.
 • Atıf Yapan :
  Çer, Erkan (2014-2015)
  One Step Forward and Two Steps Back: A Study of the Image of Women in the 100 Basic Works of Literature in Turkey - Universal Journal of Educational Research 3(12): 1008-1014, 2015
  Atıf Yapılan :
  Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children’s Literature. - Children's Literature in Education
 • Atıf Yapan :
  Manuela Volz (2014-2015)
  Çeviri Eğitiminde Uzmanlaşma Gereksinimi: Türkiye Uygulamasındaki Yetersizlikler ve Çözüm Önerileri - Marmara Üniversitesi Yayınları/Marmara Türk-Alman Araştırmaları Dergisi ,
  Atıf Yapılan :
  Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar, 93-97 - AB Bakanlığı Yayınevi, AB BAkanlığı Çeviri Platformu
 • Atıf Yapan :
  Songül ASLAN KARAKUL (2014-2015)
  Çeviri Uğraşı - Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, p. 63-78
  Atıf Yapılan :
  KANSU YETKİNER, N. Bir Şiir ve İki Şiir Çevirisi Üzerine . - Dil Dergisi, Sayı 20, A.Ü. TÖMER: Ankara.
 • Atıf Yapan :
  Eshabil BOZKURT; , Ayşe Banu KARADAĞ , (2014-2015)
  II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILAN ROMAN ÇEVİRİLERİNİN SÜREÇ ÖNCESİ NORMLAR BAĞLAMINDA İRDELENMESİ - Humanitas International Journal of Social Sciences issue: 03 / 2014, pages: 85-104
  Atıf Yapılan :
  Oktar, L. ve Kansu-Yetkiner, N. (2012). Different Times, Different Themes in Lady Chatterley’s Lover: a Diachronic Critical Discourse Analysis of Translator’s Prefaces. - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum, (39/2), 337-364.
 • Atıf Yapan :
  Ayşe Banu Karadağ (2013-2014)
  Çeviri Tarihimizde “Gözle Görülür” Bir Mütercime: Fatma Âliye Hanım - Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Atıf Yapılan :
  OKTAR, L. ve Kansu-Yetkiner, N. (2012). “Different Times, Different Themes in Lady - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum
 • Atıf Yapan :
  Ayşe Banu Karadağ (2013-2014)
  TANZIMAT DÖNEMI’NDEN IKINCI MEŞRUTIYET DÖNEMI’NE KADIN ÇEVİRMENLERİN ÇEVİRİ TARİHİMİZDEKİ DİŞİL İZLERİ - Humanitas International Journal of Social Sciences
  Atıf Yapılan :
  OKTAR, L. ve Kansu-Yetkiner, N. (2012). “Different Times, Different Themes in Lady - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum, 39/2, 337-364.
 • Atıf Yapan :
  İ. Seçkin Aydın , M. Kürşad Yangil , (2012-2013)
  Türkçe Ders Kitaplarınd Yer Alan Metinlerin Edimsel Sınıflandırılması - Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic Volume 8/1
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniv. Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Firdevs Karahan (2011-2012)
  İkidilli reklamlar ve sunulan kimlikler - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir - Dilbilim Araştırmaları
 • Atıf Yapan :
  Ytje JJ van der Veen, ,Hélène ACM Voeten , Onno de Zwart , (2008-2009)
  Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands; qualitative assessment of socio-cultural determinants, - BioMed Central Ltd
  Atıf Yapılan :
  Blood, Shame, Fear:Self Presentation Strategies of Turkish Women - Punto Press

İndex dışı uluslararası hakemli degilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Yavuz Kızılçim (2016-2017)
  Le Go - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniv. Yayınları
 • Atıf Yapan :
  LI Jing;, , WANG Yan-meng; , (2015-2016)
  On the Translator's Subjectivity of Sidney Shapiro by the Paratextual Study of Outlaws of the Marsh - Journal of University of Science and Technology Beijing, v.31;No.112(05) 85-90
  Atıf Yapılan :
  Kansu-Yetkiner,N&Oktar,L.Hayri Potur vs.Harry Potter:a paratextual analysis of globalization in Turkish - A. Gil-Bardaji, P. Orero & S. Rovira-Esteva (eds.), Translation peripheries: Paratextual elements in translation, 13–25. Bern: Peter Lang.
 • Atıf Yapan :
  Ayşe Banu Karadağ , Eshabil Bozkuş ve Nilüfer Alimen , (2015-2016)
  ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL’İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ - R u me l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5 / 9 3
  Atıf Yapılan :
  Oktar, L.; Kansu-Yetkiner, N. (2012). Different Times, Different Themes in Lady Chatterley’s Lover: a Diachronic Critical Discourse Analysis of Translator’s Prefaces. - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum. (S 39/2): 337-364
 • Atıf Yapan :
  Jyh Wee Sew (2014-2015)
  Aspects of cultural intelligence in idiomatic Asian cultural scripts - Taylor & Francis/word
  Atıf Yapılan :
  Kansu-Yetkiner, N. & L. Oktar. Hayri Potur vs. Harry Potter: A paratextual analysis of - A. Gil-Bardaji, P. Orero & S. Rovira-Esteva (eds.), Translation peripheries: Paratextual elements in translation, 13–25. Bern: Peter Lang.
 • Atıf Yapan :
  Yusuf Budak (2010-2011)
  Image of Ideal Teacher at Turkish Young Teacher Candidates. - İnternational Jornal of Reform, 20(15-25).
  Atıf Yapılan :
  Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi”, - Littera. Cilt No: 20, 145-156.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Sezgin Demir , Ahmet Turan Turan Sinan , (2017-2018)
  Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlam Yapıları Üzerine Öğrencilerin Özyeterlik Algıları - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Edimbilim Çeviribilim İişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Sercan ATAY , Feryal Çubukçu , (2017-2018)
  Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarının Edimsel Yeti Gelişimi Açısından Karşılaştırılması - Gaziantep University Journal of Educational Sciences (GAUN - JES)
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Şaban Köktürk , Emine Öztürk , (2012-2013)
  ÇEVİRİBİLİM VE EDİMBİLİM: ÇEVİRİBİLİM VE EDİMBİLİM İLİŞKİSİNİ ÇEVİRİ STRATEJİSİ AÇISINDAN İNCELEME - Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi (2011-II)
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, İzmir
 • Atıf Yapan :
  Selami Ece (2011-2012)
  SEZAİ KARAKOÇ ve “KAR ŞİİRİ” - Turkish Studies: International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic
  Atıf Yapılan :
  “Bir Şiir ve İki Şiir Çevirisi Üzerine” - Tömer dil Dergisi

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Habibe Yazici Ersoy (2016-2017)
  False Equivalent Words in Turkic Written Languages In Terms of Sociolinguistics:The Case of Turkish, Bashkir and Tatar - ICHER 2016 WASHINGTON D.C. Conference Proceedings ISSN 2469-7486
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları
 • Atıf Yapan :
  Tanfer Emin Tunç (2015-2016)
  E.H. Porter's Pollyanna: A Children's Classic at 100/Pollyanna in Turkey: Translating a Transnational Icon - University press of Mississippi
  Atıf Yapılan :
  Anthroponym Translation in Children’s Literature: Chasing E.H. Porter’s Pollyanna through Decades in Turkish”.. - Interactions
 • Atıf Yapan :
  Tanfer Emin Tunç (2015-2016)
  E.H. Porter's Pollyanna: A Children's Classic at 100/Pollyanna in Turkey: Translating a Transnational Icon - University press of Mississippi
  Atıf Yapılan :
  The Sustainability of the Translation Field/Manipulation of Gendered Discourse in Translation: The Case of Pollyanna in Turkish. - Malaysian Translator’s Association
 • Atıf Yapan :
  Şehnaz Tahir Gürçaglar, Saliha Paker, Jo (2014-2015)
  Tradition, Tension and Translation in Turkey - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  İdeolojik Temelli Çeviri Politikaları Bağlamında Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Bir Tahrifat (Değiştirme) Örneği”. - Çeviribilim Ve Uygulamaları. 57-75. , Vol. Vol. 15,
 • Atıf Yapan :
  Şehnaz Tahir Gürçaglar, Saliha Paker, Jo (2014-2015)
  Tradition, Tension and Translation in Turkey - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9789758789
 • Atıf Yapan :
  Şehnaz Tahir Gürçaglar, Saliha Paker, Jo (2014-2015)
  Tradition, Tension and Translation in Turkey - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  Different Times, Different Themes in Lady Chatterley‟s Lover: A Diachronic Critical Discourse Analysis of Translator‟s Prefaces - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum, (39/2), 337-364.
 • Atıf Yapan :
  Heiko Motschenbacher (2011-2012)
  An Interdisciplinary Bibliography on Language, Gender and Sexuality (2000-2011) - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  Reflections of Gender Construction in Turkish: Female Devaluation in Gendered Proverbs. - Proverbium: International Yearbook Of Proverb Scholarship , Vol. 23, 287-308
 • Atıf Yapan :
  Heiko Motschenbacher (2011-2012)
  An Interdisciplinary Bibliography on Language, Gender and Sexuality (2000–2011) - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  Evasive action: Communicative strategies of Turkish women in interviews on sexual and health issues”,. - Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,
 • Atıf Yapan :
  Çubukçu,H. eds.,H.Maitles, A.Richardson (2007-2008)
  “Power In Disguise: Analyzing Women’s Strategies of Mitigating A Powerful Self-image” in Exploring Cultural Perspectives in Education, - ICRN Press, Edmonton
  Atıf Yapılan :
  -

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Sema Eyri , Hikmet Asutay , (2016-2017)
  Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları - Çocuk ve Gençlik edebiyatında Barış Kültürü, Trakya Üniversitesi Yayınları
  Atıf Yapılan :
  YETKİNER, Neslihan Kansu (2010). “Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçeye Çevirileri”. - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (2): 55-77.
 • Atıf Yapan :
  Mukadder Boydak , Songül Karabatak , (2015-2016)
  Öğretim Elemanlarının Bologna Süreci’ne İlişkin Görüşleri - Hacettepe Üniv. yayınları, 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Bildiri Kitabı
  Atıf Yapılan :
  Bologna Süreci deneyimi ve çeviri eğitimi: Fırsatlar, sorunlar. - AB Bakanlığı Yayınları, 93-97.
 • Atıf Yapan :
  Esen, Esin, (2014-2015)
  “Reader-listener Responsibility Approach to The Translation of Japanese literature to Turkish - International Symposium on Asian Languages and Literatures, Proceedings, Kayseri, p. 461-483,
  Atıf Yapılan :
  N.K.Yetkiner (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9789758789
 • Atıf Yapan :
  Ayşe Banu Karadağ (2014-2015)
  Çevirmenin Tanıklığında Tanzimattan II. Meşrutiyet'e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak, Cilt I, İstanbul: Diye Yayınları - Diye Yayınları
  Atıf Yapılan :
  OKTAR, L. ve Kansu-Yetkiner, N. (2012). “Different Times, Different Themes in Lady - Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum , Vol. 39(2), 337-364,
 • Atıf Yapan :
  Sıddık Akbayır , Cezmi Ersöz , (2012-2013)
  Can'dı Yücel'di Şarabiydi - Destek Yayınları
  Atıf Yapılan :
  N. Kansu-Yetkiner (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine. - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayinlari , ISBN: 9789758789
 • Atıf Yapan :
  Tutku Dilem KALAFAT ALPASLAN (2011-2012)
  BASILI REKLAMLARDA ‘SÜPER KADIN’ - Medya ve Kültür İlişkisinde Etik
  Atıf Yapılan :
  “Kadın Bağı Reklamlarındaki Dilsel ve Dilötesi Aktarımlar - Dilbilim Araştırmaları

WoS indexleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Marella Feltrin-Morris (2015-2016)
  Persuasive spaces:Translators’ prefaces to the Divine Comedy - Sage/Forum Italicum
  Atıf Yapılan :
  Oktar L and Kansu-Yetkiner N (2012) Different times, different themes in Lady Chatterley’s Lover: A diachronic critical discourse analysis of translators' prefaces. - Neohelicon 39: 337–364.
 • Atıf Yapan :
  Polat, NT (Polat, Nilgin Tanis) (2012-2013)
  Bearbeitung« oder »Übersetzung im engeren Sinne«? Das Märchen »Rotkäppchen« aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht. - MUTTERSPRACHE Volume: 122 Issue: 2 Pages: 131-141 Published: JUN 2012
  Atıf Yapılan :
  Cocuk Yazinindaki Dilsel ve Dil Otesi Normlar Baglaminda Felaket Henry Serisinin Turkceye Cevirileri - Edebiyat Fakultesi Dergisi Volume: 27 Issue: 2 Pages: 55-77
 • Atıf Yapan :
  Sayan vd. (2012-2013)
  THE PERCEPTION OF MENARCHE AND MENSTRUATION AMONG TURKISH MARRIED WOMEN: ATTITUDES, EXPERIENCES, AND BEHAVIORS - SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY Volume: 38 Issue: 3 Pages: 381-393
  Atıf Yapılan :
  Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir inceleme”,. - Dilbilim Araştırmaları
 • Atıf Yapan :
  Hale Işik-Güler, , Şükriye Ruhi , (2010-2011)
  Face and impoliteness at the intersection with emotions: A corpus-based study in Turkish - Intercultural Pragmatics. Volume 7, Issue 4, Pages 625–660,
  Atıf Yapılan :
  “Blood, Shame, Fear: Self-Presentation Strategies in Turkish Women’s Talk about their Health and Sexuality” - Punto Press